Befälsföreningen Militärtolkar (MT) samlar militärtolkar, förhörsledare och personer med liknande utbildning och/eller befattning inom totalförsvaret. Föreningen har av tradition varit och är mycket nära sammanbunden med Försvarets Tolkskola (TolkS). En stor del av MT:s verksamhet bedrivs därför i samarbete med Tolkskolan och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC), som Tolkskolan sedan 1998 är en del av.

Läs våra stadgar här >MT stadgar 

Verksamhet

MT:s verksamhet omfattar enligt stadgarna utbildning, rekrytering och försvarsupplysning. En lika viktig funktion gentemot medlemmarna är att vara en kamratförening för dem som har utbildats på Tolkskolan eller genomgått annan liknande utbildning inom försvaret (t.ex. Televapen eller FRA) och för dem som har motsvarande intressen och uppgifter inom Försvarsmakten.

Militärtolkarna ordnar varje år föredrag och kurser med anknytning till föreningens verksamhet och medlemmarnas intressen. För närvarande omfattar vår kursverksamhet:

  • Språkkurser i ryska, arabiska, dari och franska.
  • Försvarsutbildarnas övriga kursutbud.

Föreningen ger också ut medlemstidningen Hugin & Munin.

En stor del av MT:s medlemmar är utbildade på Tolkskolan, och föreningen har därför ett nära samarbete med TolkS och FM UndSäkC både kring fortbildningskurser för MT:s medlemmar och i arbetet att rekrytera militärtolkar till TolkS.